Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Wojewódzka Społeczna Rada

Wojewódzka społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym marszałka województwa mazowieckiego. Działa na podstawie art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
 
Do zakresu działania wojewódzkiej rady należy:
 
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład:

Wojewódzka rada składa się z 7 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
 
Powołanie i odwołanie:
 
Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.
 
Członek rady może zostać odwołany:
 
1) na swój wniosek,
2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3) na wniosek marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy:
 
Kadencja rad trwa 4 lata,
 
Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.


W skład wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych zostali powołani:

- Jacek Zalewski - Przewodniczący Rady

- Marek Olszewski - Zastępca Przewodniczącego Rady

- Katarzyna Rola-Skorupska - Sekretarz Rady

- Daniel Kuć - Członek Rady

- Wojciech Rychter - Członek Rady

- Stanisław Lewandowski - Członek Rady

- Anna Olszewska - Członek Rady

Funkcjonowanie wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560).

kontakt: