Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds....

Uchwałą Nr 1709/288/17 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał Pana Michała Burego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika należy: 

 

1. Koordynowanie i prowadzenie działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Województwa Mazowieckiego; 

2. Dokonywanie analizy potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących: 

a)dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności, 

b)uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym 

i kulturalnym zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościami, 

c)rehabilitacji medycznej; 

3. Opracowanie i koordynowanie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 

w Realizacji na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych; 

4. Proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów; 

5. Opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Województwa Mazowieckiego dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych; 

6. Prowadzenie współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych; 

7. Prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego; 

8. Prowadzenie współpracy i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9. Przedstawienie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego propozycji rozwiązań problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne; 

10. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych; 

11. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Zespołu ds. weryfikacji wniosków z zakresu budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji; 

12. Promowanie działań Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych. 

Siedziba Pełnomocnika mieści się w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

w Warszawie przy ul Nowogrodzkiej 62 a.

tel. 22 622 42 32 w. 48

mail: michal.bury@mcps.com.pl

kontakt: