Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Konkursy ofert

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (Zadania: 1- 7)

Oferent, którego oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników tj. 22 maja 2015 r. - 29 maja 2015 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej):

1. złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2. uzupełnienia braków formalnych - wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat, potwierdzeń za zgodność z oryginałem, niedokonania skreśleń we wskazanych w ofercie miejscach, niewpisania zwrotu "nie dotyczy" (lub równoważnego) w stosownych polach oferty, sprostowania oczywistych pomyłek i błędów pisarskich.


Uzupełnień, o których mowa w pkt 2, należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

Więcej informacji TUTAJ.
 
...............................................................................................................................................................................

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania.

Zaprszamy do zapoznania się z uchwałą oraz treścią ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce organizacje pozarządowe - "konkursy ofert".


...............................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Dnia 15 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 1038/363/14 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie www.mcps.com.pl.


...............................................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" (Zadania 1-7).

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym oraz złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo do dnia 6 czerwca 2014 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej).

*UWAGA ! Wykaz wszystkich ofert niespełniających wymogów formalnych znajduje się w jednym pliku zawierającym - 7 arkuszy odpowiadających kolejnym zadaniom konkursowym.

 

ZOBACZ: http://mcps.com.pl/main.php?l=13&id=1


................................................................................................................................................................................


Dnia 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 572/342/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

 

Zaprszamy do zapoznania się z uchwałą oraz treścią ogłoszenia konkursowego na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce organizacje pozarządowe - "konkursy ofert".

 

..............................................................................................................................................................................

Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację  zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego Uchwałą Nr 626/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie przypominamy, że oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu  opublikowania wykazu ofert niespełniających wymogów formalnych (decyduje data wpływu do kancelarii Mazowieckiego  Centrum Polityki Społecznej):

1. złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo,

2. uzupełnienia braków formalnych - wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat,  potwierdzeń za zgodność z oryginałem, niedokonania skreśleń we wskazanych w ofercie miejscach, niewpisania zwrotu „nie dotyczy” (lub równoważnego) w stosownych polach oferty.

Prawidłowo  uzupełnione  oferty  zostają  włączone  do  oceny  merytorycznej.   

Zastrzeżenia  będą rozpatrzone  przez  Komisję  konkursową  opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z  rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci,  których  zastrzeżenia  zostaną  rozpatrzone  negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

- - -

Dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  realizację  zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Treść uchwały oraz załącznik będący ogłoszeniem konkursowym do pobrania poniżej:

Uchwała Nr 626/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

Ogłoszenie konkursowe

 

kontakt: