Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Informator

PODSTAWĘ DO KORZYSTANIA Z ULG I UPRAWNIEŃ STANOWI ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB USTALAJĄCE STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenia dla celów pozarentowych

Orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 r. życia wydają zespoły orzekające o niepełnosprawności. Wniosek w sprawie uzyskania orzeczenia mogą składać osoby zainteresowane, jej ustawowi przedstawiciele lub za ich zgodą na wniosek ośrodek pomocy społecznej. Informacje nt. Powiatowych Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności można uzyskać w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej.

Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa do powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia dla celów rentowych

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), komisje lekarskie ZUS. Osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia z ZUS składa wniosek o rentę do właściwego wg miejsca zamieszkania oddziału ZUS.

Orzeczenie z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydaje lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), komisja lekarska KRUS. Osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia z KRUS składa wniosek o rentę do placówki terenowej KRUS właściwej wg miejsca zamieszkania.

ULGI NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO* - na trasie z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym; do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne i z powrotem.

j - bilety jednorazowe
m - bilety miesięczne imienne

Prywatnych przewoźników nie obowiązują ustawowe przepisy o ulgach, sami ustalają zasady transportu.

Karta parkingowa

Karta parkingową uprawnia:
- do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Kartę parkingową mogą uzyskać:

- osoby posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lekkim stopniu niepełnosprawności, które posiadają zaświadczenie o obniżonej sprawności ruchowej,
- niektóre instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi.

Wniosek o otrzymanie karty należy składać w starostwie.

ZWOLNIENI Z OPŁAT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RADIOFONICZNYCH I TELEWIZYJNYCH

Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje osobom:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- zaliczonym do I grupy inwalidów,
- całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
- otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
- niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
- niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15 % ,
- inwalidom wojskowym i wojennym.

Informacje nt. zwolnienia z w/w opłat można uzyskać w placówkach pocztowych.

LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH

Dofinansowywane są potrzeby indywidualnych osób niepełnosprawnych, zależnie od rodzaju ich niepełnosprawności, w zakresie likwidacji barier:

- architektonicznych,
- technicznych,
- w komunikowaniu się.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią lub w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej samodzielne funkcjonowanie i komunikowanie się z otoczeniem.

Dofinansowanie, może wynieść maksymalnie 80 % kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier, należy kierować do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Każdej osobie niepełnosprawnej ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze.

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, o jaki ubiega się osoba niepełnosprawna, wynosi:

- do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
- do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Najważniejszym wyznacznikiem uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód, który nie może przekraczać:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Informacji nt. dofinansowania można uzyskać w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, której dochód nie przekracza:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują .

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie należy kierować do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Zasiłki i dodatki przysługują m.in. rodzicom, opiekunom i osobom uczącym się jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a dochód netto na osobę nie przekracza wyznaczonego progu dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom i osobom uczącym się do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej albo pozostaje w związku małżeńskim.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują jednorazowe lub okresowe dodatki do tych zasiłków również z tytułu :

- korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub osobie przysposabiającej, przez 72 miesiące, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 lat;
- samotnego wychowywania dziecka - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo osobie przysposabiającej na każde dziecko niepełnosprawne;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 16 lat lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od pobierana zasiłku rodzinnego. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, opiekunowi dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na wniosek rodziców dziecka, opiekuna prawnego, osoby przysposabiającej dziecko, osoby uczącej się w szkole, jeżeli jest sierotą albo utrzymuje się z alimentów. Wniosek o zasiłek składa się m.in. w zakładach pracy, w urzędzie gminy lub miasta.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Większość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

Świadczenia pieniężne Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych prowadzą ośrodki pomocy społecznej.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenie sprawności organizmu, które powstało :

- przed ukończeniem 18 roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Przyznawana jest renta stała lub okresowa.

Sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem rent socjalnych prowadzi ZUS.

Świadczenia niepieniężne

Formy pomocy skierowane również do osób niepełnosprawnych, to m.in.:

- poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne),
- świadczenie usług opiekuńczych,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi z zakresu świadczeń niepieniężnych prowadzą ośrodki pomocy społecznej.

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godzin tygodniowo, osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz o ile lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy jest wliczany do czasu pracy.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, po przepracowaniu jednego roku, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie przysługuje osobom uprawnionym do urlopu dłuższego niż 26 dni roboczych, lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

- w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 21 dni roboczych
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy o ile wykonanie tych czynności nie jest możliwe po godzinach pracy.

POŻYCZKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pożyczka może być udzielona osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności:

- wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej,
- rolniczej lub rozszerzenie tej działalności o rodzaj (profil) dotychczas nie prowadzony,
- polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia.

Pożyczka może być udzielona na:

- podjęcie działalności po raz pierwszy,
- ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pożyczkę tylko raz oraz pod warunkiem, że nie korzysta aktualnie z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.

ULGI PODATKOWE

Ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym oraz osobom , na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne i jeżeli dochód tych osób nie przekracza ustalonej kwoty.

Od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, które podatnik pokrył z własnych dochodów. Szczegółowych informacji nt. ulg podatkowych można uzyskać w urzędzie skarbowym.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ UCZNIÓW I STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niepełnosprawny uczeń ma prawo do:

- korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół lub do specjalnych ośrodków,
- nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka,
- odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska nauki,
- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb,
- wydłużenia etapu edukacyjnego.

Niepełnosprawny student może otrzymać stypendium specjalne jeżeli niepełnosprawność powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze studiowaniem.

kontakt: