Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Pełnomocnik Zarządu

Uchwałą Nr 713/188/05 z dnia 10 maja 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ustanowił Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Funkcje tę powierzył Panu Arturowi Pozorkowi.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie prawidłowej realizacji oraz koordynacja zadań nałożonych na samorząd województwa ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a w szczególności:

  1. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy;

  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

  3. opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;

  4. przygotowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;

  5. koordynowanie pracy organów samorządu województwa mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego), realizujących zadania dotyczące spraw osób niepełnosprawnych i współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  6. koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów lub przyjmowania grup turnusowych oraz przygotowywanie opinii dla Wojewody;

  7. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych szkolących osoby niepełnosprawne;

  8. przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

Uchwała Nr 713/188/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

kontakt: