Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Informacje Ogólne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), Samorząd Wojewódzki realizuje następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu informacji o prowadzonej działalności,
 • udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej,
 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosku o wpis do rejestru organizatorów ośrodków turnusowych.

Koordynatorem zadań jest Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Pozorek. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego można uzyskać pod tel. 22 622 42 32 w. 25 lub adresem e-mail artur.pozorek@mcps.com.pl

Do zadań Wydziału ds. osób niepełnosprawnych należy:

 1. realizacja oraz przygotowywanie propozycji aktualizacji wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
 2. opracowywanie projektów i realizacja zatwierdzonych wojewódzkich programów dotyczących;
 3. prowadzenie spraw związanych z udziałem Centrum w programach prowadzonych przez PFRON;
 4. prowadzenie spraw z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów lub przyjmowania grup turnusowych oraz przygotowywanie opinii dla wojewody;
 5. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych szkolących osoby niepełnosprawne;
 6. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia oraz obsługi wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej;
 8. analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie stopnia ich integracji społecznej;
 9. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póżn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 12. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem spłat kredytów udzielonych w ramach zadania udzielanie pożyczek zakładom pracy chronionej w celu ochrony istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 13. współtworzenie strony internetowej centrum w zakresie merytorycznych zadań wydziału;
 14. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i przedstawianiem Pełnomocnikowi Samorządu ds. osób niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
 15. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań;
 16. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Centrum w części dotyczącej realizowanych zadań;
 17. realizowanie rocznego planu finansowego w części dotyczącej zadań wydziału.
kontakt: