Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Aktualności

Informacja o małych dotacjach

W dniu 10 października 2017 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjął informację  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie lub powierzenie realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.
Oferty można składać na  następujące zadania publiczne:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społecznoprawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
4. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
5. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braillea lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
6. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik do Zarządzenia nr 302/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r.).
3. Ofertę należy składać na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570).
4. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
5. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy, osobowy czy rzeczowy).
6. Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.
7. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
8. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
9. Termin zakończenia realizacji zadania i wydatkowania dotacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2017 r.
10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, p. III., 02-002 Warszawa, w godz. 08:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres z dopiskiem na kopercie wskazującym na rodzaj zadania publicznego.
11. W pierwszej kolejności o dofinansowaniu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dalej poprawność formalno-merytoryczna złożonej oferty. Składane oferty będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2017 r. na projekty pozakonkursowe w ramach małych dotacji.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Uwaga! Zmiana wzoru legitymacji i zasad jej przyznawania

http//www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach, a 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji.

Wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane - na podstawie prawa miejscowego - przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając go, musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia).

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba też wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia 2017 r. pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Nowy wzór legitymacji  przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.  Informacje te będą zamieszczane - wyłącznie za pomocą kodu QR - jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille'a, a także napisy w językach angielskim i francuskim.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje papierowe zostały zastąpione plastikowymi kartami. Nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej. Wzór nowej legitymacji dostępny pod adresem http//www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

kontakt: