Szukaj: rozmiar czcionki: A A A

Informacja

W dniu 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 153 442,83 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000,00 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zadania publiczne, o których mowa, to: 

1)Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

2)Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

3)Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno- prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

4)Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

5)Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a)dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b)kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;

6)Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Zasady przyznawania dotacji

1.Oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu pn. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Załącznik do Zarządzenia Nr 140/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2015 r.). 

2.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395), które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa mazowieckiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

3.Ofertę należy wypełnić na obowiązującym formularzu. Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (poz. 570). Dostępny jest na stronie www.dialog.mazovia.pl zakładka konkurs ofert/formularze i instrukcje/wzór uproszczonej oferty.

4.W pierwszej kolejności o dofinansowaniu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dalej poprawność formalno-merytoryczna złożonej oferty (do wyczerpania środków).

5.Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy i osobowy). Wnioskowana kwota dotacji na koszty administracyjne nie może przekroczyć 10 % kwoty dotacji. Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

6.Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

7.Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy, aniżeli dzień 31 grudnia 2016 roku. Należy zaznaczyć, iż po upływie tego terminu nie można już wydatkować przyznanych środków finansowych. 

8.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście, w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, III p., 02-002 Warszawa, w godz. 08:00- 16:00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu) na powyższy adres z dopiskiem na kopercie wskazującym na rodzaj zadania publicznego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. osób niepełnosprawnych:

tel. (22) 622-42-32 w. 12, 19 oraz 56 .

kontakt: